Våtlacker

Lacker

  • Vattenburna färgsystem har en betydligt mindre miljöpåverkan, tack vare lägre utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) jämfört med lösningsmedelsburna system. Även arbetsmiljön påverkas positivt då lukten inte är lika påträngande. Brandrisken är obefintlig vilket underlättar hanteringen. Tekniska egenskaper som kännetecknar vattenburna färger är att de har god UV-beständighet och korta torktider, vilket ger ytterligare miljöfördelar.

  • Lösningsmedelsburna färgsystem har ett högre utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) jämfört med pulverlack och vattenburna system. De tekniska egenskaperna i kombination med hög torrhalt gör ändå lösningsmedelsburna färger till ett bra val vid många applikationer. I regel har lösningsmedelsburna färger mycket god motståndskraft mot kemikalier, vilket ökar livslängden på ytan.

  • VOC står för Volatile Organic Compounds (flyktiga organiska föreningar) och återfinns i bland annat limmer, färger, lacker och bränslen. I många länder, däribland Sverige, regleras VOC-utsläppen inom ramarna för EU-direktiv, då de har en negativ påverkan på miljö och hälsa. Färgtillverkarna arbetar aktivt med att utveckla färgsystem med lägre VOC-halter. Detta utvecklingsarbete sker ofta i samverkan med marknaden, för att inte göra avkall på önskade egenskaper på slutprodukten.