Metallic

Behovet för metallic och effektlacker ökar stadigt. Det är dock ett antal viktiga parametrar som avviker om man jämför med solida kulörer. Dessa parametrar kan skapa stora produktionsproblem som påverkar färgleverantör, lackeringsköpare och leverantör avseende pris och kvalitet.

 

Förut blev metallic och andra effektlacker huvudsakligen producerat som våtlack. Här är grundkomponenter som bindemedel flytande. Beroende på härd/torktiden har metallicpigmenten möjligheten att orientera och inrätta sig efter sina egenskaper. Utöver detta kan man styra orienteringen av metallicpigmenten genom att behandla pigmentens yta.

 

Receptframställning

För pulverfärg blir härdfasen annorlunda. Härdningen sker under en kort period och smälter till en seg massa som gör att metallicpigmenten inte har lika lätt att orientera sig. Recepten till effekt-pulverlack är betydligt svårare att framställa än recepten för våtlack eller vanliga pulverlacker. Metallicpigmentens orientering är beroende av faktorer som smältviskositet, ytspänning, reaktivitet och lackens syretal. Kunskap som är viktig är bl a extrudering eller torrblandning, partikelstorlek och densitet på effektpigmenten samt partikelstorleksfördelning på pulverfärgen.

 

Begränsningar

Olika tillverkningsmetoder begränsar användandet och bearbetning. Vid extrudering blir effektskapande partiklar krossade och dispergerade i pulverfärgen. En brilliant effekt är svår att uppnå med den här tillverkningsmetoden men är mer stabil i lackeringsprocessen. Alla effektpigment lämpar sig inte för bondning. Torrblandade pulverfärger skapar å andra sidan problem med återvinning och är väldigt känsligt för vilken uppladdningsteknologi som används avseende polaritet och potential.

 

Problem och åtgärder

Pulverfärg med efterblandad metallic-effekt består av två eller flera komponenter som har olika egenskaper som partikelstorlek , täthet och laddningsegenskaper. Detta kan skapa problem vid recirkulering av pulverfärg under lackering. Beroende på lackeringsanläggningens utformning, operatörernas kompetens och objektens konstruktion kommer mängden returpulver att variera. Eftersom dom olika komponenterna i pulverfärgen har olika egenskaper så kan en av komponenterna anrikas i returpulvret. Konsekvensen av detta blir att kulör och effekt förändras relativt orginalrecepturen.

 

Det finns ett flertal punkter som avgör det slutgiltiga och reproducerbara resultatet vid lackering med efterblandad metallic. Dom viktigaste kan sammanfattas enligt följande:

 

  • Använd rätt uppladdningsteknik till rätt pulverfärg. Detta kräver ett djupgående samarbete och kompetens mellan användaren och pulverfärgsleverantören.
  • En utökad dialog mellan lackeringsköpare och lackerare krävs för att justera förväntningar och specifikationer till en realistisk nivå. Små avvikelser i kulörton och effekt mellan olika batcher kan med dagens produktionsteknik inte elimineras. Beroende på kulörnyans kan differensen vara upp till ca 1-2 (∆E), för mörka kulörer ännu lite högre. Och då är lackeringsprocessen avvikelse inte medräknad.
  • Efterblandad metallic-pulverfärg är färskvara med begränsad lagringstid vilket påverkar batchstorlek och därmed priset för färgen.
  • Normala kulörspecifikationer kan inte användas. Rutiner med fysisk kulörlikare skapad från tänkt lackeringsanläggning bör användas tillsammans med väl dokumenterade appliceringsparametrar och temperaturprofiler.
  • Recirkulation av pulverfärgen är en avgörande faktor. Om recirkulation skall ske så måste andelen returpulver begränsas i relation till ny pulverfärg.
  • Processtransport av pulverfärgen ställer specifika krav på utrustningen hos användaren/lackeraren.

 

Pulverfärg med effektpigment ställer utökade krav på hela produktionsflödet från färgleverantör till slutkund. Genom tydlig information och rätt kompetens kan många av dagens problem undvikas. Marknadsavdelningar, designers och arkitekter bör bli upplysta om skillnaden mellan solida kulörer och effektkulörer så att ett fullständigt beslutsunderlag kan skapas och därmed underlätta och korta ned utvecklingsprocessen från beslut till marknadsintroduktion av produkten.

 

© ALL RIGHTS RESERVED. Innehållet skyddas enligt upphovsrättslagen. | E-post: info@laray.se | Tel: 0304-66 99 10